Klagomålshantering utbildning/aktivitet

Rutin för klagomålshantering

Det här gäller för deltagare som har klagomål på utbildning eller aktivitet som genomförs på Kunskapscompaniet.

Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildning/aktivitet utgörs av två steg varav det första stegen är att klagomålet utreds på avdelningsnivå och det andra på ledningsnivå. Kunskapscompaniet vill ta del av synpunkter, förslag och klagomål på vår verksamhet och våra utbildningar/aktiviteter. Materialet är en viktig del i företagets kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Klagomål till Kunskapscompaniet

Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå det gäller. Deltagare informeras om rutinerna i samband med introduktionsperioden vid läsårsstart/aktivitetsstart/kursstart.

Så här skall deltagaren lämna synpunkter/klagomål:

1. Till berörd kursledare/utbildningsledare/uppdragsledare

2. Till VD för Kunskapscompaniet

För att vi ska kunna behandla/besvara synpunkter och klagomål är det nödvändigt att det görs skriftligen. Om deltagare vill framföra synpunkter/klagomål till personal eller skolledning går det bra att använda kontaktformuläret på Kunskapscompaniets hemsida alternativt anmäla direkt till utbildare/utbildningsledare. Klagomålet ska lämnas via mail eller postburet brev till skolans adress. I undantagsfall kan även klagomålet dokumenteras skriftligt av den i personalen som tar emot klagomålet. Det skriftliga klagomålet lämnas alltid vidare till utbildningsledare/uppdragsledare för fortsatt handläggning.

En bekräftelse på att ansvarig person tagit emot klagomålet samt uppgift om handläggningstid skickas. Utgångspunkten är att handläggningen sker skyndsamt.

Alla skriftliga synpunkter som inkommer till Kunskapscompaniet registreras och sammanställs som en del i företagets systematiska kvalitetsarbete. Eventuell sekretess beaktas.

Önskar du som anmälare ett personligt svar måste kontaktuppgifterna fyllas i. När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig på hur situationen har lösts. I beskedet som sänds till dig ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår. Då uppmanas du att skriftligen vända dig till Kunskapscompaniets ledning (se information nedan). Utgångspunkten ska emellertid vara att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare.

Klagomål till Kunskapscompaniets ledning

För deltagare som upplever att klagomålet inte lett till förbättring och att situationen kvarstår eller om man har synpunkter på utbildningsledares/uppdragsledares hantering av en viss fråga skall kontakta VD

Klagomålet ska sändas till Kunskapscompaniets AOC Mikael Torkeli, 076-337 09 22
mikael.torkeli@kunskapscompaniet.se alternativt via brev till Kunskapscompaniet AB, Att. Mikael Torkeli, Köpmangatan 1, 633 56 Eskilstuna.

Klagomål bekräftas av Kunskapscompaniet inom tre dygn (vardagar), med en uppskattning om handläggningstid utifrån ärendets karaktär. Utgångspunkten är att det ska ske skyndsamt.

Därefter utreds ärendet av VD. När ärendet är utrett fattar VD ett beslut, som skickas till deltagaren med uppgifter om hur denne kan gå vidare om klagomålet kvarstår. Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att deltagaren inte behöver gå vidare.

Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

Dela den här sidan: