Klagomålshantering för gymnasieskolan

Rutin för klagomålshantering

Det här gäller om du som elev eller vårdnadshavare har klagomål på utbildningen.

Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen utgörs av två steg varav det första stegen är att klagomålet utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Kunskapscompaniet Gymnasium vill ta del av synpunkter, förslag och klagomål på vår verksamhet och våra utbildningar. Materialet är en viktig del i skolans kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Klagomål till skolan

Principen är att klagomålet ska utredas och åtgärdas på den nivå det gäller. Eleverna och vårdnadshavare informeras om rutinerna i samband med introduktionsperioden vid läsårsstart och på föräldramöten. Rutinen samt blankett för klagomål finns även i SchoolSoft.

Så här kan du lämna dina synpunkter/klagomål:
1. Till berörd personal
2. Till rektor för skolan

För att vi ska kunna behandla/besvara synpunkter och klagomål är det nödvändigt att det görs skriftligen. Om du vill framföra synpunkter/klagomål till personal eller skolledning går det bra att använda blanketten på Schoolsoft eller Kunskapscompaniet Gymnasiums hemsida. Klagomålet ska lämnas via mail eller postburet brev till skolans adress. I undantagsfall kan även klagomålet dokumenteras skriftligt av den i personalen som tar emot klagomålet. Det skriftliga klagomålet lämnas alltid vidare till rektor för fortsatt handläggning.

En bekräftelse på att rektorn tagit emot klagomålet samt uppgift om handläggningstid skickas till dig inom tre dygn (vardagar) från det att rektorn tagit emot klagomålet. Utgångspunkten är att handläggningen sker skyndsamt.

Alla skriftliga synpunkter som inkommer till skolan registreras och sammanställs som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Eventuell sekretess beaktas.

Önskar du som anmälare ett personligt svar måste kontaktuppgifterna fyllas i. När klagomålet är utrett får du ett skriftligt besked skickat till dig på hur situationen har lösts. I beskedet som sänds till dig ges information om hur du kan gå vidare om du upplever att situationen kvarstår. Då uppmanas du att skriftligen vända dig till huvudmannen (se information nedan). Utgångspunkten ska emellertid vara att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare.

Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

Klagomål till huvudmannen

Om du som elev/vårdnadshavare upplever att klagomålet inte lett till förbättring och att situationen kvarstår eller om man har synpunkter på rektorns hantering av en viss fråga skall du kontakta huvudmannen. Då behöver du på nytt lämna ett klagomål där du beskriver situationen.

Klagomålet ska sändas till Kunskapscompaniets AOC Mikael Torkeli, 076-337 09 22
mikael.torkeli@kunskapscompaniet.se alternativt via brev till Kunskapscompaniet AB, Att. Mikael Torkeli, Köpmangatan 1, 633 56 Eskilstuna.

Ditt klagomål bekräftas av Kunskapscompaniet inom tre dygn (vardagar), med en uppskattning om handläggningstid utifrån ärendets karaktär. Utgångspunkten är att det ska ske skyndsamt.

Därefter utreds ärendet av huvudmannen. Om utredningen fordrar ytterligare information från dig som klagat eller rektor, lärare, klassföreståndare på skolan tas kontakt med den/dem ärendet berör. När ärendet är utrett fattar huvudmannen ett beslut, som skickas till dig som elev/vårdnadshavare med uppgifter om hur du kan gå vidare om klagomålet kvarstår. Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att du inte behöver gå vidare.

Brister som framkommer i utbildningen genom klagomål åtgärdas alltid.

Dela den här sidan: